از طریق لیست دوره ها در سمت چپ ثبت نام کنید
[{{item.like}} نفر این دوره را می پسندند] - [شما و {{item.like}} نفر دیگر این دوره را می پسندید] -     ورود
[{{item.like}} نفر این فیلم را می پسندند] - [شما و {{item.like}} نفر دیگر این فیلم را می پسندید] -  

{{item.name}}

[{{item.like}} نفر این متن را می پسندند] - [شما و {{item.like}} نفر دیگر این متن را می پسندید] -  
[{{item.like}} نفر این فیلم را می پسندند] - [شما و {{item.like}} نفر دیگر این فیلم را می پسندید] -  
[{{item.like}} نفر این جلسه را می پسندند] - [شما و {{item.like}} نفر دیگر این جلسه را می پسندید] -     ورود
نظرات ارائه شده پس از تأیید توسط یکی از کاربران ارشد منتشر خواهد شد.


ثبت نظر
نمایش نظرهای جدید
  • {{item.fname+' '+item.lname}}
    {{item.datetime | jalaliDate}}


     
نمایش تعداد بیشتری از نظرها
لطفا پیش از ثبت پرسش، جستجو نمایید و از تکراری نبودن پرسش خود اطمینان حاصل نمایید.


ثبت پرسش
[{{case.like}} نفر این پرسش را می پسندند] - [شما و {{case.like}} نفر دیگر این پرسش را می پسندید] - {{case.fname+' '+case.lname}} -  
[{{case.like}} نفر این پرسش را می پسندند] - [شما و {{case.like}} نفر دیگر این پرسش را می پسندید] - {{case.fname+' '+case.lname}} -  
{{case.id}}
آمار پاسخ های این سوال: [ عمومی: {{case.ans1}} | غیرعمومی: {{case.ans2}} | حذف شده: {{case.ans4}} | بررسی نشده: {{case.ans3}} ] - {{case.fname+' '+case.lname}} -    
عمومی غیرعمومی حذف شده بررسی نشده
{{item.Answers.Stats.sum1}} {{item.Answers.Stats.sum2}} {{item.Answers.Stats.sum4}} {{item.Answers.Stats.sum3}}
{{case.id}}
{{case.fname+' '+case.lname}} -  
[{{case.like}} نفر این پرسش را می پسندند] - [شما و {{case.like}} نفر دیگر این پرسش را می پسندید] - {{case.fname+' '+case.lname}} -  
عنوان آزمون تعداد کل سوالات تعداد پاسخ های درست تعداد پاسخ های نادرست تعداد سوالات بی پاسخ نمره آزمون زمان پاسخگویی
{{item.name}} {{((Dataset.Reports.QuizeResults| filter:{path:item.path})[0].correct+(Dataset.Reports.QuizeResults| filter:{path:item.path})[0].incorrect+(Dataset.Reports.QuizeResults| filter:{path:item.path})[0].noanswer)||'0'}} {{((Dataset.Reports.QuizeResults| filter:{path:item.path})[0].correct)||'0'}} {{((Dataset.Reports.QuizeResults| filter:{path:item.path})[0].incorrect)||'0'}} {{((Dataset.Reports.QuizeResults| filter:{path:item.path})[0].noanswer)||'0'}} {{((Dataset.Reports.QuizeResults| filter:{path:item.path})[0].totalinpercent)||'0'}} {{((Dataset.Reports.QuizeResults| filter:{path:item.path})[0].length)||'0'}}
فعالیت شما
فعالیت دیگران
زمان اولین ورود به دوره تاریخ-ساعت
زمان اولین ورود به دوره تاریخ-ساعت
تعداد مراجعه به دوره مرتبه
تعداد مراجعه به دوره مرتبه
میزان پیشرفت در دوره جلسه
میزان پیشرفت در دوره جلسه
پرسش های مطرح شده پرسش
پرسش های مطرح شده پرسش
مشارکت در پاسخ به پرسش ها پاسخ
مشارکت در پاسخ به پرسش ها پاسخ
تعداد محتوای مشاهده شده محتوا
تعداد محتوای مشاهده شده محتوا
تعداد دفعات مشاهده محتوا مرتبه
تعداد دفعات مشاهده محتوا مرتبه
تعداد محتوای دانلود شده محتوا
تعداد محتوای دانلود شده محتوا
تعداد دفعات دانلود محتوا مرتبه
تعداد دفعات دانلود محتوا مرتبه
تعداد محتوای دانلود یا مشاهده شده محتوا
تعداد محتوای دانلود یا مشاهده شده محتوا
تعداد دفعات دانلود یا مشاهده محتوا مرتبه
تعداد دفعات دانلود یا مشاهده محتوا مرتبه
فعالیت شما
فعالیت دیگران
زمان اولین ورود به جلسه تاریخ-ساعت
زمان اولین ورود به جلسه تاریخ-ساعت
تعداد مراجعه به این جلسه مرتبه
تعداد مراجعه به این جلسه مرتبه
پرسش های مطرح شده در این جلسه پرسش
پرسش های مطرح شده در این جلسه پرسش
مشارکت در پاسخ به پرسش های این جلسه پاسخ
مشارکت در پاسخ به پرسش های این جلسه پاسخ
تعداد محتوای مشاهده شده در این جلسه محتوا
تعداد محتوای مشاهده شده در این جلسه محتوا
تعداد دفعات مشاهده محتوا در این جلسه مرتبه
تعداد دفعات مشاهده محتوا در این جلسه مرتبه
تعداد محتوای دانلود شده در این جلسه محتوا
تعداد محتوای دانلود شده در این جلسه محتوا
تعداد دفعات دانلود محتوا در این جلسه مرتبه
تعداد دفعات دانلود محتوا در این جلسه مرتبه
تعداد محتوای دانلود یا مشاهده شده در این جلسه محتوا
تعداد محتوای دانلود یا مشاهده شده در این جلسه محتوا
تعداد دفعات دانلود یا مشاهده محتوا در این جلسه مرتبه
تعداد دفعات دانلود یا مشاهده محتوا در این جلسه مرتبه
>
[{{item.like}} نفر این محتوا را می پسندند] - [شما و {{item.like}} نفر دیگر این محتوا را می پسندید] -     نمایش دانلود
لطفا پیش از ثبت پرسش، جستجو نمایید و از تکراری نبودن پرسش خود اطمینان حاصل نمایید.


ثبت پرسش
[{{case.like}} نفر این پرسش را می پسندند] - [شما و {{case.like}} نفر دیگر این پرسش را می پسندید] - {{case.fname+' '+case.lname}} -  
[{{case.like}} نفر این پرسش را می پسندند] - [شما و {{case.like}} نفر دیگر این پرسش را می پسندید] - {{case.fname+' '+case.lname}} -  
{{case.id}}
آمار پاسخ های این سوال: [ عمومی: {{case.ans1}} | غیرعمومی: {{case.ans2}} | حذف شده: {{case.ans4}} | بررسی نشده: {{case.ans3}} ] - {{case.fname+' '+case.lname}} -  
عمومی غیرعمومی حذف شده بررسی نشده
{{item.Answers.Stats.sum1}} {{item.Answers.Stats.sum2}} {{item.Answers.Stats.sum4}} {{item.Answers.Stats.sum3}}
{{case.id}}
{{case.fname+' '+case.lname}} -  
[{{case.like}} نفر این پرسش را می پسندند] - [شما و {{case.like}} نفر دیگر این پرسش را می پسندید] - {{case.fname+' '+case.lname}} -  
نظرات ارائه شده پس از تأیید توسط یکی از کاربران ارشد منتشر خواهد شد.


ثبت نظر
نمایش نظرهای جدید
  • {{item.fname+' '+item.lname}}
    {{item.datetime | jalaliDate}}


     
نمایش تعداد بیشتری از نظرها

مدت زمان این آزمون {{Dataset.Quiz.Setting.maxTime}} دقیقه می باشد

تعداد سوالات آزمون: {{Dataset.Quiz.Setting.testCount}} سوال


خاتمه آزمون ذخیره
ردیف سوال پاسخ گزینه گزینه گزینه گزینه گزینه گزینه گزینه
{{$index+1}} {{item.selected}} {{option.key}} |
{{$index+1}}
ثبت پاسخ ها و ادامه ...